THÔNG BÁO TỪ CPMU

Lập báo cáo tình hình thực hiện các tiểu dự án phục vụ đoàn hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của WB 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn Giám sát Độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả Kiểm toán Nội bộ) 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Đoàn công tác Hỗ trợ Kỹ thuật Dự án WB8 10/09/2020
Cung cấp tài liệu cơ sở lập kế hoạch đầu tư công tiểu dự án WB8 22/08/2020
Kết luận của Tổng cục trưởng TCTL tại Hội nghị Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và tình hình thực hiện dự án WB8 năm 2020 18/08/2020

ĐOÀN CÔNG TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN WB8 CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
20/11/2020

Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của Ngân hàng Thế giới đi thực địa tại 5 tỉnh miền trung
16/11/2020
Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của Ngân hàng Thế giới đi thực địa tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị

THẢO LUẬN VÀ HỌP TRỰC TUYẾN

Thảo luận Zoom Meeting E-Meeting Zoom
The KẾT QUẢ THỰC HIỆN chart showing Tổng mức đầu tư series, Lũy kế giải ngân từ đầu dự án series, KH vốn 2020 được giao series, Lũy kế giải ngân từ đầu năm series.

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN THEO TMĐT VÀ GIẢI NGÂN

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
ĐƯTƯ 
ĐƯĐP 
Tổng 
Tổng mức đầu tư9,3381914399,968
Lũy kế thanh toán2,430812732,783
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)26426228
KH vốn 2020 được giao2,221271062,354
Lũy kế thanh toán từ đầu năm1,07942721,192
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)491546751

TỔNG HỢP VỐN DỰ ÁN THEO CÁC HỢP PHẦN

Đơn vị tính:USD,SDR: Triệu; VNĐ:Tỷ
Hợp phần/Đơn vị 
WB 
Đối ứng 
Tổng cộng 
SDR 
USD 
VNĐ 
USD 
VNĐ 
USD 
VNĐ 
Cộng toàn dự án303.8415.09,33828.0630443.09,968
Hợp phần 1284.4388.58,74127.5619416.09,360
Các Tỉnh258.1352.57,93119.5439372.08,370
Bộ NN&PTNT26.436.08108.018044.0990
Hợp phần 213.618.54170.51119.0428
CPMU5.17.0158  7.0158
Bộ TN&MT5.77.81740.368.0180
Bộ công thương2.73.8840.364.090
Hợp phần 35.88.0179  8.0179
CPMU5.88.0179  8.0179

TÌNH HÌNH ĐẤU THẦU TRAO HỢP ĐỒNG

Các hoạt động 
Tổng cộng 
Xây lắp 
Tư vấn 
Hàng hóa 
Tổng cộng5101143933
Đã trao HĐ405743301
Đã hoàn thành247212251
Đang thực hiện158531050
Chưa trao HĐ10540632
Đang lựa chọn NT3114170
Chưa lựa chọn NT7426462

LIÊN KẾT

CƠ SỞ DỮ LIỆU AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA

©:Copyright: Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com